Reglement for bruk av Spydeberg mikroflyplass.

 

Brukere av Spydeberg mikroflyplass plikter å gjøre seg kjent med gjeldene lover og regler for plassen.

 

Spydeberg mikroflyklubb er en av Norges største klubber med stor aktivitet. Dette krever at den enkelte setter seg inn i reglementet og følger oppsatte prosedyrer.

Plassen består av 2 rullebaner 300 og 400 meter, oppstillingsplass, 2stk. felleshangarer og 4 stk privathangarer.

 

Klubbens utearealer og klubbhus er til felles benyttelse, det kreves at alle er med og sørger for å holde det ryddig og pent. Bruk av åpen ild (grilling, stearinlys etc) må gjøres med stor forsiktighet, klubbhus og hangarer står tett og en brann vil fort spre seg til hele området.
Styret ber alle følge oppsatt reglement, da vil alle kunne utøve sin sport med trygghet.

 

    * Klubben skal gjennomføre brannøvelse minimum en gang i året.

Klubbhuset

 

1 Alle overnattinger skal godkjennes av flyplassjefen eller annen styremedlem.
2 De/den som tar imot overnattingsgjester i klubbhuset står ansvarlig for at det blir ryddet og rengjort etter bruk.
3 Operativ leder eller annen styremedlem skal på forhånd informeres om navn, adresse og antall døgn for overnatting.

 

 

 

Hangar

 

 1. Leietagere i felleshangarer, skal holde sitt område ryddig.  Det tillates ikke oppbevaring av store mengder bensin.
 2. Oppstart inne er strengt forbudt.
 3. Bensinfylling skal foregå på utsiden. ( Brannslukningsutstyr er plassert rett innenfor porten til hangarene.)
 4. Hangaren skal låses etter bruk.
 5. All parkering av gjestefly skal godkjennes av Operativ leder.

 

     

Bruk av flyplassen


 1. 1.  All flyging skal skje i henhold til NLF/Mikroflyseksjonens regelverk.
  2.  All inn og utflyging skal, så sant sikkerhetsmessig forsvarlig, skje etter det til enhver tid    anbefalte mønster (se skisse/kart i klubbhuset)
  3.   Utleie av klubbens maskiner er kun tillatt til klubbens medlemmer.
  4.    Gjentatte landinger samme dag er forbudt for ikke medlemmer.

5.   Parkering av fly skal foregå på oppstillingsplassene.

 

 

Oppstart

 

 1. Ved oppstart utenfor cockpit, er fartøysjef ansvarlig for at fly plasseres med parkeringsbrems / hjulklosser og eller i en slik posisjon at det ikke kan komme til skade for andre.
 2. Ved annen oppstart, skal fartøysjefen sitte i cockpit med parkeringsbremsene på og vise samme hensyn som i pkt.1
 3. Oppstart skal alltid gjøres med minimum gasspådrag.

 

Taxing

 

 1. Før taxing fra oppstillingsplass, lytt og meld fra på radio, og / eller se at rullebanen er klar.
 2. Under taxing bør man sjekke at det ikke ligger noen farlige gjenstander(søppel, jord- eller isklumper) på rullebanen.
 3. Før avgang skal man sjekke høydemåler og at luftrommet er klart.
 4. Ved avgang, skal det flyes rett ut til minimum 500ft over bakken før sving.

 

Landing

 

 1. Unngå å fly over flystripa for å sjekke trafikk, meld heller fra på radio. (dette for å ha minst mulig flytrafikk over naboene).
 2. Før landing skal det meldes fra på radio at man går inn for landing og hvilken rullebane man har planlagt å velge.
 3. Ved enhver flygning skal det i størst mulig utstrekning unngås flyving over gårdene i nord og syd.

Medlemmer:


* De som har fast plass forplikter seg å til å holde det rent og ryddig på plassen sin.
* Faste plasser tildeles etter ansiennitet
* Fly med fast plass på flyplassen må betale den til enhver tid gjeldende årsavgift.
* Hangarleie og baneleie betales av alle med fast plass, uavhengig av om plassen er i bruk.  Leie skal betales fra dag 1.
* Ubenyttede plasser disponeres av styret, og kan leies ut midlertidig av styret.
* Baneleie betales forskuddsvis i to terminer med forfall 20. juni og 20. desember
* Hangarleie betales forskuddsvis hver måned i 30 mnd. og deretter ett mindre beløp pr.  år.Etter gjeldende takster.

Priser for hangar og baneleie. Se egne priser for aktuell sesong

 

Inn og utbetalinger til/fra klubbkassa.


* Alle innbetalinger til skal gjøres direkte til klubbens konto.
* Vi ber om at flest mulig benytter de tilsendte bankgiroblanketter.
* Baneleie betales forskuddsvis i to terminer med forfall 20 juni og 20 desember.
* Hangarleie betales forskuddsvis hver måned.
* Alle utbetalinger skal være godkjent av formann, og foretas kun av formann og kasserer.

 

Alle klubbens medlemmer og de som benytter plassen skal ha lest og forstå reglementet for klubben.

Medlemmer/ikke medlemmer som bryter dette regelverk vil kunne bli vist bort fra plassen.

 

Med dette håper vi vår flyplass vil være et trygt område å utøve vår sport på.

Ha en trygg og fin flydag.

 

Sikkerhetsansvarlig / Styret Spydeberg Mikroflyklubb 2012